NLFRInloggen
Tricolor salade Bloeiende planten Kolen Tricolor salade Spinazie Tomaten

Plantenkwekerij De Koster logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Artikel 1.
  Onderhavige voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de koop en verkoop van planten die zijn geteeld op de kwekerijen en vandaar af worden geleverd. De koper erkent bij deze dat onderhavige verkoopsvoorwaarden alleszins zullen primeren op de eventuele aankoop-voorwaarden van de koper.
 • Artikel 2
  Alle offertes zijn vrijblijvend derwijze dat er een overeenkomst slechts tot stand kan komen ingevolge schriftelijke orderbevestiging van de verkoper. Bestellingen van planten die tijdens de koop nog niet volgroeid zijn, worden aangenomen onder het voorbehoud van het normaal opkweekgemiddelde van goede planten van goed uiterlijk derwijze dat mislukkingen van de opkweek de overeenkomst zal ontbinden, tenzij de verkoper voor vervangende leveringen kan zorgen dragen en waarvan in voorkomend geval de verkoper zo spoedig mogelijk na de constatering van de mislukking dit aan de koper zal mededelen en tevens zal notificiëren of hij al dan niet tot een vervangende levering in staat is. De voor partijen door mislukking van de opkweek ontstane schade blijft voor eigen rekening van de partijen derwijze dat de koper nooit op enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de verkoper zal kunnen aanspraak maken.
 • Artikel 3
  Orders die door agenten, vertegenwoordigers, reizigers en andere tussenpersonen en / of wederverkopers worden aangenomen, zullen slechts bindend zijn voor zover deze binnen de 10 dagen daaropvolgend bevestigd worden door de verkoper.
 • Artikel 4
  Verzending van geleverde planten geschiedt onder rembours. Zowel wanneer de verzending door de verkoper met eigen transportmiddel wordt verzorgd als wanneer de koper de planten afhaalt, dient contant betaald te worden. Indien binnen de 30 dagen na levering niet is betaald, zal de koper, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is, een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn, welke rente alsdan berekend wordt vanaf de dag van de levering.
  Daarenboven zal de koper alsdan een forfaitair schadebeding van 15 % op het oorspronkelijk factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 124 €, en dit eveneens zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
 • Artikel 5
  De verkoper behoudt zich het recht voor de aanvankelijk genegotieerde prijs ten overstaan van planten die tijdens het afsluiten van de koop nog niet volgroeid waren, aan te passen indien door niet voor zijn risico komende omstandigheden, de geplande normale opkweektijd wordt overschreden.
 • Artikel 6
  De leveringstermijn geldt enkel ten titel van inlichting en is dus niet bindend voor de verkoper. De termijn zal zo strikt mogelijk worden nageleefd doch kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding noch contractverbreking. Bij elke overeenkomst dient de koper de gewenste wijze van verzending mede te delen, waarvan bij gebreke de verkoper gerechtigd is de goederen te verzenden op de wijze die hem het best voorkomt en waarvan weze het dat de verzending gebeurt door de koper, dan wel de verkoper de goederen op risico van de koper zullen worden geleverd. Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de koper, zal de verkoper het recht hebben en schadevergoeding eisen welke gelijk is aan het bedrag van de overeengekomen prijs der bestelling, zonder reductie.
  Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
  Eventuele kosten als gevolg van latere afname van de producten zullen worden doorgerekend aan de koper.
  Wanneer de goederen door de koper niet zijn in ontvangst genomen binnen de 14 dagen na de voorziene leveringstermijn, zal de verkoper de koper aanmanen om deze binnen de 8 dagen te komen afhalen. Nadien zal de verkoper niet meer moeten instaan voor de bewaring. De koper blijft alsdan evenwel gehouden tot de integrale betaling van de factuur die er op betrekking heeft.
 • Artikel 7
  Alle verpakkingen en emballage blijven eigendom van de verkoper derwijze dat de koper er zich toe verbindt, tenzij anders overeengekomen, onmiddellijk na het planten van het gekochte plantmateriaal, de verpakking en emballage op eigen kosten aan de verkoper te retourneren. De koper mag de verpakking en de emballage niet in gebruik houden, noch voor andere doeleinden gebruiken. Indien is overeengekomen dat de verkoper de verpakking en emballage zal afhalen, dient de koper tot het tijdstip van het afhalen als een goed huisvader voor verpakking en emballage te zorgen en deze op zodanige wijze op te slaan, dat de verkoper het op normale wijze kan afhalen en zonder dat enige vergoeding kan gevraagd worden voor stockering van emballage en verpakking.
  De koper zal dient alle verpakkingen en emballages proper te retourneren.
  Indien de verkoper na 6 maanden nog niet in het bezit van de verpakkingen en emballages werd gesteld, dan zal de koper een vergoeding van 0,25 € per maand en per verpakking/emballage verschuldigd zijn. Elke begonnen maand telt dan voor een volledige maand.
  Bij beschadiging van de verpakkingen zal de koper gehouden zijn deze te vergoeden.
 • Artikel 8
  Klachten voor zover geen betrekking hebbende op rasechtheid omtrent de door de verkoper geleverde planten, dienen terstond doch in ieder geval binnen 48 uur na aflevering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Klachten betrekking hebbende op rasechtheid dienen op een tijdstip te geschieden waarop de verkoper het gewas ten velde kan controleren. Indien blijkt dat de kwaliteit van de door de verkoper geleverde planten de oorzaak is van de mislukking van de oogst of blijkt dat de oogst nadelig is beïnvloed doordat een andere soort planten dan de bestelde is geleverd, kan de koper aanspraak maken op een schadevergoeding. De door de verkoper geleden schade zal bij een volledige mislukking van de oogst het factuurbedrag niet ten boven gaan. Bij een gedeeltelijke mislukking van de oogst zal de door de verkoper verschuldigde vergoeding beperkt zijn tot het percentage van het factuurbedrag overeenstemmend met het percentage van de oogstmislukking.
  Een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op.
  De leveringen en aankopen zijn contant te betalen te Merchtem, plaats waar de overeenkomst is ontstaan.
  Ingeval van betwisting zijn territoriaal enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd.